Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden DIGNITY URNS & JEWELS © 2018

DIGNITY URNS & JUWELS Lorentzweg 1 2952 BJ Alblasserdam  Telefoon 078 -6458123

KvK Rotterdam 71083197 BTW NL858572722B01

 

Algemene Voorwaarden

 

 

Algemene voorwaarden van de DIGNITY URNS & JEWELS, Dieren Uitvaart Groothandel ( DUGH) & de Huisdierenurnshop gevestigd te Alblasserdam.

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer: 71083197.

 
artikel 1    Algemeen

1.    Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen DIGNITY URNS & JEWELS, Dieren Uitvaart Groothandel ( DUGH) & de Huisdierenurnshop en een Afnemer waarop DIGNITY URNS & JEWELS, Dieren Uitvaart Groothandel ( DUGH) & de Huisdierenurnshop deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2.    De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met DIGNITY URNS & JEWELS, Dieren Uitvaart Groothandel ( DUGH) & de Huisdierenurnshop , voor de uitvoering waarvan door DIGNITY URNS & JEWELS, Dieren Uitvaart Groothandel ( DUGH) & de Huisdierenurnshop derden dienen te worden betrokken.

3.    Deze algemene voorwaarden zijn eveneens geschreven voor de medewerkers van  DIGNITY URNS & JEWELS, Dieren Uitvaart Groothandel ( DUGH) & de Huisdierenurnshop en zijn directie.

4.    De toepasselijkheid van eventuele inkoop­ of andere voorwaarden van de Afnemer wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

5.    Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. DIGNITY URNS & JEWELS, Dieren Uitvaart Groothandel ( DUGH) & de Huisdierenurnshop en de Afnemer zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

6.    Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.

7.    Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

8.    Indien DIGNITY URNS & JEWELS, Dieren Uitvaart Groothandel ( DUGH) & de Huisdierenurnshop niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat DIGNITY URNS & JEWELS, Dieren Uitvaart Groothandel ( DUGH) & de Huisdierenurnshop in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

artikel 2     Offertes en aanbiedingen

1.    Alle offertes en aanbiedingen van DIGNITY URNS & JEWELS, Dieren Uitvaart Groothandel ( DUGH) & de Huisdierenurnshop zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld.; in dat geval heeft de offerte een geldigheidsduur van dertig (30) dagen Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten. Een offerte of aanbieding vervalt na het verstrijken van voormelde termijn of indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.

2.    DIGNITY URNS & JEWELS, Dieren Uitvaart Groothandel ( DUGH) & de Huisdierenurnshop  kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Afnemer redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

3.    De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

4.    Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is DIGNITY URNS & JEWELS, Dieren Uitvaart Groothandel ( DUGH) & de Huisdierenurnshop daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij DIGNITY URNS & JEWELS, Dieren Uitvaart Groothandel ( DUGH) & de Huisdierenurnshop anders aangeeft.

5.    Een samengestelde prijsopgave verplicht DIGNITY URNS & JEWELS, Dieren Uitvaart Groothandel ( DUGH) & de Huisdierenurnshop niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

artikel 3     Contractsduur; leveringstermijnen, uitvoering en wijziging overeenkomst

1.    De overeenkomst tussen DIGNITY URNS & JEWELS, Dieren Uitvaart Groothandel ( DUGH) & de Huisdierenurnshop en de Afnemer wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

2.    Is voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Afnemer DIGNITY URNS & JEWELS, Dieren Uitvaart Groothandel ( DUGH) & de Huisdierenurnshop derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. DIGNITY URNS & JEWELS, Dieren Uitvaart Groothandel ( DUGH) & de Huisdierenurnshop dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.

3.    Indien DIGNITY URNS & JEWELS, Dieren Uitvaart Groothandel ( DUGH) & de Huisdierenurnshop gegevens behoeft van de Afnemer voor de uitvoering van de overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn niet eerder aan dan nadat de Afnemer deze juist en volledig aan DIGNITY URNS & JEWELS, Dieren Uitvaart Groothandel ( DUGH) & de Huisdierenurnshop ter beschikking heeft gesteld.

4.    Levering geschiedt af bedrijf van DIGNITY URNS & JEWELS, Dieren Uitvaart Groothandel ( DUGH) & de Huisdierenurnshop. De Afnemer is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat deze hem ter beschikking worden gesteld. Indien de Afnemer afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is DIGNITY URNS & JEWELS, Dieren Uitvaart Groothandel ( DUGH) & de Huisdierenurnshop gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van de Afnemer.

5.    DIGNITY URNS & JEWELS, Dieren Uitvaart Groothandel ( DUGH) & de Huisdierenurnshop is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren. 

6.    Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan DIGNITY URNS & JEWELS, Dieren Uitvaart Groothandel ( DUGH) & de Huisdierenurnshop de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de Afnemer de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd. 

7.    Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de Afnemer, van de bevoegde instanties et cetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit ook consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. DIGNITY URNS & JEWELS, Dieren Uitvaart Groothandel ( DUGH) & de Huisdierenurnshop zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De Afnemer aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.

8.    Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is DIGNITY URNS & JEWELS, Dieren Uitvaart Groothandel ( DUGH) & de Huisdierenurnshop gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen DIGNITY URNS & JEWELS, Dieren Uitvaart Groothandel ( DUGH) & de Huisdierenurnshop bevoegde persoon en de Afnemer akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van DIGNITY URNS & JEWELS, Dieren Uitvaart Groothandel ( DUGH) & de Huisdierenurnshop op en is voor de Afnemer evenmin grond om de overeenkomst op te zeggen. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan DIGNITY URNS & JEWELS, Dieren Uitvaart Groothandel ( DUGH) & de Huisdierenurnshop een verzoek tot wijziging van de overeenkomst  weigeren, indien dit in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.

9.    Indien de Afnemer in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens DIGNITY URNS & JEWELS, Dieren Uitvaart Groothandel ( DUGH) & de Huisdierenurnshop gehouden is, dan is de Afnemer aansprakelijk voor alle schade (daaronder begrepen kosten) aan de zijde van DIGNITY URNS & JEWELS, Dieren Uitvaart Groothandel ( DUGH) & de Huisdierenurnshop daardoor direct of indirect ontstaan.

10.  Indien DIGNITY URNS & JEWELS, Dieren Uitvaart Groothandel ( DUGH) & de Huisdierenurnshop met de Afnemer een vaste prijs overeenkomt, dan is DIGNITY URNS & JEWELS, Dieren Uitvaart Groothandel ( DUGH) & de Huisdierenurnshop niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging van deze prijs zonder dat de Afnemer in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen etc. of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.

11.  Indien de prijsstijging anders dan als gevolg van een wijziging van de overeenkomst meer bedraagt dat 10% en plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, dan is uitsluitend de Afnemer die een beroep toekomt op titel 5 afdeling 3 van Boek 6 BW gerechtigd de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden, tenzij DIGNITY URNS & JEWELS, Dieren Uitvaart Groothandel ( DUGH) & de Huisdierenurnshop alsdan alsnog bereid is om de overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomen uit te voeren, of indien de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op DIGNITY URNS & JEWELS, Dieren Uitvaart Groothandel ( DUGH) & de Huisdierenurnshop rustende verplichting ingevolge de wet of indien bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden.

artikel 4       Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

1.    DIGNITY URNS & JEWELS, Dieren Uitvaart Groothandel ( DUGH) & de Huisdierenurnshop is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:

o    de Afnemer de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;

o    na het sluiten van de overeenkomst DIGNITY URNS & JEWELS, Dieren Uitvaart Groothandel ( DUGH) & de Huisdierenurnshop ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Afnemer de verplichtingen niet zal nakomen;

o    de Afnemer bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;

o    Indien door de vertraging aan de zijde van de Afnemer niet langer van DIGNITY URNS & JEWELS, Dieren Uitvaart Groothandel ( DUGH) & de Huisdierenurnshop kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen, is DIGNITY URNS & JEWELS, Dieren Uitvaart Groothandel ( DUGH) & de Huisdierenurnshop gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.

2.    Voorts is DIGNITY URNS & JEWELS, Dieren Uitvaart Groothandel ( DUGH) & de Huisdierenurnshop bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van DIGNITY URNS & JEWELS, Dieren Uitvaart Groothandel ( DUGH) & de Huisdierenurnshop kan worden gevergd.

3.    Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van DIGNITY URNS & JEWELS, Dieren Uitvaart Groothandel ( DUGH) & de Huisdierenurnshop op de Afnemer onmiddellijk opeisbaar. Indien DIGNITY URNS & JEWELS, Dieren Uitvaart Groothandel ( DUGH) & de Huisdierenurnshop de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.

4.    Indien DIGNITY URNS & JEWELS, Dieren Uitvaart Groothandel ( DUGH) & de Huisdierenurnshop tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.

5.    Indien de ontbinding aan de Afnemer toerekenbaar is, is DIGNITY URNS & JEWELS, Dieren Uitvaart Groothandel ( DUGH) & de Huisdierenurnshop gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.

6.    Indien de Afnemer zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is DIGNITY URNS & JEWELS, Dieren Uitvaart Groothandel ( DUGH) & de Huisdierenurnshop gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Afnemer, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

7.    In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging - indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven - ten laste van de Afnemer, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Afnemer niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het DIGNITY URNS & JEWELS, Dieren Uitvaart Groothandel ( DUGH) & de Huisdierenurnshop vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen dan wel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van DIGNITY URNS & JEWELS, Dieren Uitvaart Groothandel ( DUGH) & de Huisdierenurnshop op de Afnemer zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

8.    Indien de Afnemer een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerdert met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Afnemer in rekening worden gebracht.

artikel  5    Overmacht

1.    DIGNITY URNS & JEWELS, Dieren Uitvaart Groothandel ( DUGH) & de Huisdierenurnshop is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Afnemer indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

2.    Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop DIGNITY URNS & JEWELS, Dieren Uitvaart Groothandel ( DUGH) & de Huisdierenurnshop geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor DIGNITY URNS & JEWELS, Dieren Uitvaart Groothandel ( DUGH) & de Huisdierenurnshop niet in staat is zijn verplichtingen na te komen, in het bijzonder maar niet beperkt tot elke niet voorzienbare stagnatie in de geregelde gang van zaken in de onderneming van DIGNITY URNS & JEWELS, Dieren Uitvaart Groothandel ( DUGH) & de Huisdierenurnshop of in de onderneming van een derde van wie DUGH goederen of diensten betrekt, kennelijke wijzigingen sedert het tot stand komen van de overeenkomst in de feitelijke omstandigheden welke direct of indirect de kostprijsfactoren of leveringsmogelijkheden beïnvloeden, alsmede brand, waterschade, bijzondere weersomstandigheden, rampen, oorlog en oorlogsdreiging, terroristische aanslagen of dreigingen daarvan, besmettelijke ziekten, overheidsmaatregelen, oproer, molest, stakingen, uitsluitingen, stiptheidsacties, defecten aan machines of installaties, onderbreking, stagnatie in de aanvoer van of rantsoenering van grond-, hulp- en brandstoffen, het niet nakomen van een verplichting door een derde van wie DIGNITY URNS & JEWELS, Dieren Uitvaart Groothandel ( DUGH) & de Huisdierenurnshop goederen en/of diensten betrekt. DIGNITY URNS & JEWELS, Dieren Uitvaart Groothandel ( DUGH) & de Huisdierenurnshop heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat DIGNITY URNS & JEWELS, Dieren Uitvaart Groothandel ( DUGH) & de Huisdierenurnshop zijn verbintenis had moeten nakomen.

3.    DIGNITY URNS & JEWELS, Dieren Uitvaart Groothandel ( DUGH) & de Huisdierenurnshop kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

4.    Voor zoveel DIGNITY URNS & JEWELS, Dieren Uitvaart Groothandel ( DUGH) & de Huisdierenurnshop ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is DIGNITY URNS & JEWELS, Dieren Uitvaart Groothandel ( DUGH) & de Huisdierenurnshop gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Afnemer is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

artikel 6    Betaling en incassokosten

1.    Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door DIGNITY URNS & JEWELS, Dieren Uitvaart Groothandel ( DUGH) & de Huisdierenurnshop aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door DIGNITY URNS & JEWELS, Dieren Uitvaart Groothandel ( DUGH) & de Huisdierenurnshop aangegeven. DIGNITY URNS & JEWELS, Dieren Uitvaart Groothandel ( DUGH) & de Huisdierenurnshop is gerechtigd om periodiek te factureren.

2.    Indien de Afnemer in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Afnemer van rechtswege in verzuim. De Afnemer is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Afnemer in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

3.    DIGNITY URNS & JEWELS, Dieren Uitvaart Groothandel ( DUGH) & de Huisdierenurnshop heeft het recht de door Afnemer gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.

4.    DIGNITY URNS & JEWELS, Dieren Uitvaart Groothandel ( DUGH) & de Huisdierenurnshop kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Afnemer een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. DIGNITY URNS & JEWELS, Dieren Uitvaart Groothandel ( DUGH) & de Huisdierenurnshop kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.

5.    De Afnemer is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan DIGNITY URNS & JEWELS, Dieren Uitvaart Groothandel ( DUGH) & de Huisdierenurnshop verschuldigde. 

6.    Bezwaren over tekortkomingen in de factuur dienen schriftelijk aan DIGNITY URNS & JEWELS, Dieren Uitvaart Groothandel ( DUGH) & de Huisdierenurnshop te worden kenbaar gemaakt binnen vijf (5) werkdagen na de factuurdatum. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De Afnemer die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.

7.    DIGNITY URNS & JEWELS, Dieren Uitvaart Groothandel ( DUGH) & de Huisdierenurnshop behoudt zich het recht voor gehele of gedeeltelijke vooruitbetalingen van de overeengekomen prijs te verlangen.

8.    Indien de Afnemer in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Afnemer. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II. Indien DIGNITY URNS & JEWELS, Dieren Uitvaart Groothandel ( DUGH) & de Huisdierenurnshop echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Afnemer worden verhaald. De Afnemer is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

artikel 7       Eigendomsvoorbehoud

1.    Alle door DIGNITY URNS & JEWELS, Dieren Uitvaart Groothandel ( DUGH) & de Huisdierenurnshop in het kader van de overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van DIGNITY URNS & JEWELS, Dieren Uitvaart Groothandel ( DUGH) & de Huisdierenurnshop totdat de Afnemer alle verplichtingen uit de met DIGNITY URNS & JEWELS, Dieren Uitvaart Groothandel ( DUGH) & de Huisdierenurnshop gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.

2.    Door DIGNITY URNS & JEWELS, Dieren Uitvaart Groothandel ( DUGH) & de Huisdierenurnshop geleverde zaken, die ingevolge lid 1. onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht en mogen nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De Afnemer is niet bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren. 

3.    De Afnemer dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van DIGNITY URNS & JEWELS, Dieren Uitvaart Groothandel ( DUGH) & de Huisdierenurnshop veilig te stellen.

4.    Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de Afnemer verplicht om DIGNITY URNS & JEWELS, Dieren Uitvaart Groothandel ( DUGH) & de Huisdierenurnshop daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.

5.    De Afnemer verplicht zich om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan DIGNITY URNS & JEWELS, Dieren Uitvaart Groothandel ( DUGH) & de Huisdierenurnshop ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is DIGNITY URNS & JEWELS, Dieren Uitvaart Groothandel ( DUGH) & de Huisdierenurnshop gerechtigd tot deze penningen. Voor zoveel als nodig verbindt de Afnemer zich er jegens DIGNITY URNS & JEWELS, Dieren Uitvaart Groothandel ( DUGH) & de Huisdierenurnshop bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn.

6.    Voor het geval DIGNITY URNS & JEWELS, Dieren Uitvaart Groothandel ( DUGH) & de Huisdierenurnshop zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Afnemer bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan DIGNITY URNS & JEWELS, Dieren Uitvaart Groothandel ( DUGH) & de Huisdierenurnshop en door DIGNITY URNS & JEWELS, Dieren Uitvaart Groothandel ( DUGH) & de Huisdierenurnshop aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van DIGNITY URNS & JEWELS, Dieren Uitvaart Groothandel ( DUGH) & de Huisdierenurnshop zich bevinden en die zaken terug te nemen.

artikel 8       Garanties, onderzoek en reclames, verjaringstermijn

1.    De door DIGNITY URNS & JEWELS, Dieren Uitvaart Groothandel ( DUGH) & de Huisdierenurnshop te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Europa zijn bestemd. De in dit artikel genoemde garantie is van toepassing op zaken die bestemd zijn voor het gebruik binnen Europa. Bij gebruik buiten Nederland dient de Afnemer zelf te verifiëren of het gebruik daarvan geschikt is voor het gebruik aldaar en voldoen aan de voorwaarden die daaraan gesteld worden. DIGNITY URNS & JEWELS, Dieren Uitvaart Groothandel ( DUGH) & de Huisdierenurnshop kan in dat geval andere garantie- en andere voorwaarden stellen ter zake van de te leveren zaken of uit te voeren werkzaamheden.

2.    De in lid 1 van dit artikel genoemde garantie geldt voor een periode van een jaar na levering, tenzij uit de aard van het geleverde anders voortvloeit of partijen anders zijn overeengekomen. Indien de door DIGNITY URNS & JEWELS, Dieren Uitvaart Groothandel ( DUGH) & de Huisdierenurnshop verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd, dan is de garantie beperkt tot die, die door de producent van de zaak ervoor wordt verstrekt, tenzij anders wordt vermeld. 

3.    Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit:

o    onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan;,

o    onjuiste opslag of onderhoud daaraan door de Afnemer en / of door derden;

o    indien zonder schriftelijke toestemming van DIGNITY URNS & JEWELS, Dieren Uitvaart Groothandel ( DUGH) & de Huisdierenurnshop, de Afnemer of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht dan wel hebben getracht aan te brengen, 

o    wanneer aan de zaak andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze. 

o    het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar DIGNITY URNS & JEWELS, Dieren Uitvaart Groothandel ( DUGH) & de Huisdierenurnshop geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandig-heden (zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend, extreme regenval of temperaturen) etc.

4.    De Afnemer is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort de Afnemer te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele zichtbare gebreken dienen binnen zeven (7) werkdagen na levering schriftelijk aan DIGNITY URNS & JEWELS, Dieren Uitvaart Groothandel ( DUGH) & de Huisdierenurnshop te worden gemeld. Eventuele niet zichtbare gebreken dienen terstond, doch in ieder geval uiterlijk binnen zeven (7) werkdagen, na ontdekking daarvan, schriftelijk aan DIGNITY URNS & JEWELS, Dieren Uitvaart Groothandel ( DUGH) & de Huisdierenurnshop te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat DIGNITY URNS & JEWELS, Dieren Uitvaart Groothandel ( DUGH) & de Huisdierenurnshop in staat is adequaat te reageren. De Afnemer dient DIGNITY URNS & JEWELS, Dieren Uitvaart Groothandel ( DUGH) & de Huisdierenurnshop in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.

5.    Indien de Afnemer tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De Afnemer blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde zaken.

6.    Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de Afnemer geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.

7.    Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is, dienaangaande tijdig is gereclameerd en de aard van het gebrek onder de garantie valt, dan zal DIGNITY URNS & JEWELS, Dieren Uitvaart Groothandel ( DUGH) & de Huisdierenurnshop de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan dan wel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de Afnemer, ter keuze van DIGNITY URNS & JEWELS, Dieren Uitvaart Groothandel ( DUGH) & de Huisdierenurnshop, vervangen of zorg dragen voor herstel daarvan dan wel vervangende vergoeding daarvoor aan de Afnemer voldoen. In geval van vervanging is de Afnemer gehouden om de vervangen zaak aan DIGNITY URNS & JEWELS, Dieren Uitvaart Groothandel ( DUGH) & de Huisdierenurnshop te retourneren en de eigendom daarover aan DUGH te verschaffen, tenzij DIGNITY URNS & JEWELS, Dieren Uitvaart Groothandel ( DUGH) & de Huisdierenurnshop anders aangeeft.

8.    Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van DIGNITY URNS & JEWELS, Dieren Uitvaart Groothandel ( DUGH) & de Huisdierenurnshop daardoor gevallen, integraal voor rekening van de Afnemer.

9.    Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijdkosten, aan de Afnemer in rekening gebracht worden.

10.  In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens   de door DIGNITY URNS & JEWELS, Dieren Uitvaart Groothandel ( DUGH) & de Huisdierenurnshop bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, één jaar.

artikel 9    Aansprakelijkheid

1.    Indien DIGNITY URNS & JEWELS, Dieren Uitvaart Groothandel ( DUGH) & de Huisdierenurnshop aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

2.    DIGNITY URNS & JEWELS, Dieren Uitvaart Groothandel ( DUGH) & de Huisdierenurnshop is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat DIGNITY URNS & JEWELS, Dieren Uitvaart Groothandel ( DUGH) & de Huisdierenurnshop is uitgegaan van door of namens de Afnemer verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.

3.    Indien DIGNITY URNS & JEWELS, Dieren Uitvaart Groothandel ( DUGH) & de Huisdierenurnshop aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van DIGNITY URNS & JEWELS, Dieren Uitvaart Groothandel ( DUGH) & de Huisdierenurnshop beperkt tot maximaal tweemaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

4.    De aansprakelijkheid van DIGNITY URNS & JEWELS, Dieren Uitvaart Groothandel ( DUGH) & de Huisdierenurnshop is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.

5.    DIGNITY URNS & JEWELS, Dieren Uitvaart Groothandel ( DUGH) & de Huisdierenurnshop is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. 

6.    Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van DIGNITY URNS & JEWELS, Dieren Uitvaart Groothandel ( DUGH) & de Huisdierenurnshop aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan DIGNITY URNS & JEWELS, Dieren Uitvaart Groothandel ( DUGH) & de Huisdierenurnshop toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Afnemer aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. 

7.    DIGNITY URNS & JEWELS, Dieren Uitvaart Groothandel ( DUGH) & de Huisdierenurnshop is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

8.    De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van DIGNITY URNS & JEWELS, Dieren Uitvaart Groothandel ( DUGH) & de Huisdierenurnshop of zijn leidinggevende ondergeschikten.

artikel 10    Risico-overgang

1.    Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de Afnemer vanaf het moment van de levering van de zaken dan wel vanaf het moment waarop en plaats waar de levering krachtens overeenkomst dient plaats te vinden.

artikel 11    Vrijwaring

1.    De Afnemer vrijwaart DIGNITY URNS & JEWELS, Dieren Uitvaart Groothandel ( DUGH) & de Huisdierenurnshop voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan DIGNITY URNS & JEWELS, Dieren Uitvaart Groothandel ( DUGH) & de Huisdierenurnshop toerekenbaar is.

2.    Indien DIGNITY URNS & JEWELS, Dieren Uitvaart Groothandel ( DUGH) & de Huisdierenurnshop uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Afnemer gehouden DIGNITY URNS & JEWELS, Dieren Uitvaart Groothandel ( DUGH) & de Huisdierenurnshop zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Afnemer in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is DIGNITY URNS & JEWELS, Dieren Uitvaart Groothandel ( DUGH) & de Huisdierenurnshop, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van DIGNITY URNS & JEWELS, Dieren Uitvaart Groothandel ( DUGH) & de Huisdierenurnshop en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Afnemer.

artikel 12    Intellectuele eigendom

1.    DIGNITY URNS & JEWELS, Dieren Uitvaart Groothandel ( DUGH) & de Huisdierenurnshop behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. DIGNITY URNS & JEWELS, Dieren Uitvaart Groothandel ( DUGH) & de Huisdierenurnshop heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Afnemer ter kennis van derden wordt gebracht.

artikel  13    Toepasselijk recht en geschillen

1.    Op alle rechtsbetrekkingen waarbij DIGNITY URNS & JEWELS, Dieren Uitvaart Groothandel ( DUGH) & de Huisdierenurnshop partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

2.    De rechter in de vestigingsplaats van DIGNITY URNS & JEWELS, Dieren Uitvaart Groothandel ( DUGH) & de Huisdierenurnshop is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft DIGNITY URNS & JEWELS, Dieren Uitvaart Groothandel ( DUGH) & de Huisdierenurnshop het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

3.    Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

artikel 14    Vindplaats en wijziging voorwaarden

1.    Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met DIGNITY URNS & JEWELS, Dieren Uitvaart Groothandel ( DUGH) & de Huisdierenurnshop.

2.    De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.

 

ENKELE VERKOOPPUNTEN​

Memodiera
 

© 2017 - 2024 Dignity Urns & Jewels | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel